DOI: https://doi.org/10.30836/igs.0375-7773.2018.170110

МАНТІЙНІ ОСЕРЕДКИ – НЕВИЧЕРПНЕ ДЖЕРЕЛО ВУГЛЕВОДНЕВИХ РЕСУРСІВ: ВІД ДИСКУСІЙ ДО ПРАКТИКИ ОСВОЄННЯ

M.I. Yevdoshchuk

Анотація


В умовах установленої визначеності щодо природи первинних джерел та осередків генерації глибинних вуглеводневих систем, механізмів і способів їхньої вертикальної міграції з мантії Землі в області акумуляції промислових скупчень у земній корі запропоновано схему переходу й утвердження у свідомості геологічної спільноти поглядів від біогенної до абіогенної (коромантійної) моделі формування вуглеводневих систем. Теоретично обґрунтовано модель і критерії прогнозування, пошуку, розвідки та освоєння родовищ нафти й газу в кристалічних породах фундаменту осадових басейнів, на щитах, у складчастих областях літифікованої земної кори. Визначено основні етапи та стадії виконання геологорозвідувальних робіт на нафту й газ на основі абіогенної моделі генезису вуглеводневих систем.

Ключові слова


мантійні джерела та осередки вуглеводневих систем; геолого-геофізичні ознаки та прогнозно-пошукові критерії вуглеводневих систем; нафтогазоносність надр

Повний текст:

PDF

Посилання


Industry standard of Ukraine. Stages and phases of exploration works on oil and gas. Development Manager is Yevdoschuk M.I. 1999. Official publication of the Committee on Geology and Subsoil Use of Ukraine. Kiev. 16 p. – in Ukrainian

Timurziev A.I. 2015. Mantle centers of hydrocarbon generation: geological and physical characteristics, prediction and exploration criteria of mapping; regularities of oil and gas potential of the subsoil as a reflection of unloading the mantle hydrocarbon systems in the crust. Tectonics and stratigraphy. Issue 42, p.114-159. – іn Russian

Chebanenko I.I., Evdoshchuk N.I., Klochko V.P., Tokovenko V.S. 2000. The sedimentary-inorganic theory of the oil and gas fields formation. Geology of oil and gas. No. 5, p. 50-52. – іn Russian

Schrader L.A., Baidyuk V.B., Pavlova N.N. 1968. Deformation properties of rocks at high pressures and temperatures. Nedra, Moskva, 358 p. – іn Russian


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Галузевий стандарт України. Етапи і стадії геологорозвідувальних робіт на нафту і газ. Керівник розробки Євдощук М.І. Офіційне видання Комітету України з питань геології та використання надр. Київ. 1999. 16 с.


2. Тимурзиев А.И. Мантийные очаги генерации углеводородов: геолого-физические признаки и прогнозно- поисковые критерии картирования; закономерности нефтегазоносности недр как отражение разгрузки в земной коре мантийных УВ- систем // Тектоніка і стратиграфія. 2015. Вип. 42. С. 114-159.


3. Чебаненко И.И., Евдощук Н.И., Клочко В.П., Токовенко В.С. Осадочно-неорганическая теория формирования нефтяних и газовых месторождений // Геология нефти и газа. 2000. № 5. С. 50-52.


4. Шрейдер Л.А., Байдюк В.Б., Павлова Н.Н. Деформационные свойства горных пород при высоких давлениях и температурах. М.: Недра, 1968. 358 с.