Про журнал

Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

Етика публікацій

Етичні зобов'язання редакційної колегії 

Редакційна колегія несе відповідальність за видання, проводячи ретельний відбір та рецензування авторських рукописів і залишаючи за собою право відхилити або повернути на доопрацювання статтю.

Приймаючи рішення стосовно публікації редакційна колегія керується лише достовірністю представлених даних та науковою цінністю роботи. Зміст статей оцінюється незалежно від раси, статі, сексуальної орієнтації, релігійних поглядів, походження, громадянства, соціального стану, місця роботи або політичних уподобань автора (авторів).

Редакційна колегія не надає іншим особам інформацію, пов’язану з вмістом рукопису, що знаходиться на розгляді, окрім осіб, які беруть участь у професійній оцінці цього рукопису. Неопубліковані дані не використовуються для особистих цілей та не передаються третім особам без письмової згоди автора. Інформація або ідеї, отримані в ході редагування та пов'язані з можливими перевагами, зберігаються конфіденційними, і не використовуються з метою отримання особистої вигоди.

Редакційна колегія не  допускає до публікації статтю, якщо достатньо підстав вважати, що вона є плагіатом, а також виступає проти фальсифікації, плагіату та направлення автором однієї роботи у декілька журналів.

Редакційна колегія спільно з видавцем при виявленні конфліктної ситуації приймають всі необхідні заходи для відновлення порушених прав.

 

Етичні зобов’язання рецензентів

Рецензент здійснює наукову експертизу авторських матеріалів неупереджено.

Стаття, отримана на рецензування, розглядається як конфіденційний документ, який не може передаватись для ознайомлення чи обговорення третім особам.

 Рецензент зобов'язаний давати об'єктивну і аргументовану оцінку викладеним результатам дослідження, а також визначати чи відповідає рукопис високим науковим і літературним стандартам.  Персональна критика автора неприйнятна.

Неопубліковані дані, отримані з представлених до розгляду рукописів, не можуть використовуватися рецензентом в особистих цілях.

Рецензент, що не володіє, на його думку, достатньою кваліфікацією для оцінки статті, або не може бути об'єктивним, наприклад у випадку конфлікту інтересів з автором або організацією, повинен повідомити про це редакцію з проханням виключити його з процесу рецензування даної статті.

 

 

Етичні зобов’язання авторів

 

Автори несуть відповідальність за новизну і достовірність результатів наукового дослідження. Завідомо помилкові або сфальсифіковані дані неприйнятні.

Автори мають гарантувати повну оригінальність результатів дослідження, викладених в наданих рукописах. Запозичені фрагменти або твердження повинні бути оформлені з обов'язковим зазначенням автора і першоджерела. Надмірні запозичення, а також плагіат в будь-яких формах, включаючи неоформлені цитати, перефразування або присвоєння прав на результати чужих досліджень, неетичні і неприйнятні. Автори статей несуть усю повноту відповідальності за зміст статей і за сам факт їх публікації.

Автори мають визнавати внесок всіх осіб, які певною мірою вплинули на хід дослідження, зокрема, в статті повинні бути представлені посилання на роботи, що мали значення при проведенні дослідження.

 Автори не повинні надавати в журнал "Тектоніка і стратиграфія" статті, які відправлені в інші журнали і знаходяться там на розгляді, а також статті, вже опубліковані в інших журналах.

 Співавторами статті повинні бути вказані всі особи, які внесли істотний внесок у проведення дослідження. Серед співавторів неприпустимо вказувати осіб, які не брали участь в дослідженні.

Якщо автор виявить істотні помилки або неточності в статті на етапі її розгляду або після її опублікування, він повинен якнайшвидше повідомити про це редакцію журналу.

 

Редакційний штат

ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР

доктор геологічних наук, професор М.І. Євдощук

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ

доктор геол.-мін. наук В.І. Полєтаєв (заступник редактора),

доктор геол. наук М.М. Шаталов (заступник редактора),

доктор геол. наук Н.В. Вергельська (відповідальний секретар),

доктор геол. наук І.Д. Багрій,

доктор геол. наук К.А. Безручко,

доктор геол.-мін. наук Л.С. Галецький,

доктор геол. наук Т.М. Галко,

доктор геол. наук Н.І. Дикань,

доктор геол. наук С.М. Єсипович,

доктор геол.-мін. наук М.М. Іванік,

доктор геол. наук М.С. Ковальчук,

канд. геол. наук Т.С. Куковська,

доктор геол.-мін. наук О.П. Ольштинська,

доктор геол. наук Л.І. Пімоненко,

член-кореспондент,доктор геол. наук С.Б. Шехунова,

доктор геол.-мін. наук Л.М. Якушин

Історія журналу

                                    Історія

 

Протягом 1972 – 1993 років з ініціативи та під керівництвом академіка Володимира Бондарчука, 100-річчя з Дня народження якого українська геологічна спільнота відзначила 29 липня 2005 року, в Інституті геологічних наук НАН України періодично видавалися наукові праці у формі Міжвідомчої збірки наукових статей під загальною назвою „Тектоніка і стратиграфія”. За той час вийшло 33 випуски, зокрема: в 1972 році – 1, 2, 3, 4 випуски, 1973 – 5 і 6, 1974 – 7, 1975 – 8 і9, 1976 – 10 і 11, 1977 – 12 і 13, 1978 – 14 і 15, 1979 – 19 і 17, 1980 – 18 і 19, 1981 – 20 і 21, 1982 – 22 і 23, 1983 – 24, 1985 – 26, 1986 – 27, 1987 – 28, 1988 – 29, 1989 – 30, 1990 – 31, 1992 – 32, 1993 – 33.

Після цього була 11-річна перерва, яка викликана значним зменшенням бюджетного фінансування на науково-дослідницькі роботи в інститутах Національної академії наук України.

В останні роки ситуація ніби трохи змінюється на краще, хоча й дуже повільно. Разом з деяким збільшенням заробітних плат науковців збільшується кількість грошей на проведення науково-дослідних робіт і на видавничу. Зокрема Президія НАН України дала дозвіл на продовження випуску в Інституті геологічних наук тематичної збірки праць з питань тектоніки і стратиграфії.

Відроджене видання розпочинає 34-й випуск цього збірника, в якому, крім статей, що присвячені висвітленню теорії тектоорогенії В.Г. Бондарчука, переважають статті з питань регіональної тектоніки та стратиграфії відкладів неогею України.

Наступними випусками планується продовжити традиції геологічних шкіл Інституту геологічних наук з проблем тектоніки та стратиграфії, в яких одночасно зі статтями регіональної тектоніки та стратиграфії будуть друкуватися статті теоретичних, дискусійних і критичних змістів з сучасних проблем геології.