Подання

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.
  • Це подання раніше не було опубліковане і не надсилалося до розгляду редакціям інших журналів (або у коментарях для редактора нижче дані необхідні пояснення).
  • Файл подання є документом у форматі Microsoft Word, OpenOffice, RTF або WordPerfect.
  • Інтернет-посилання у тексті супроводжуються повними коректними адресами URL.
  • Текст набраний 12-м розміром кеглю з одинарним міжрядковим інтервалом; авторські акценти виділені курсивом, а не підкресленням (всюди, крім адрес URL); всі ілюстрації, графіки та таблиці розміщені безпосередньо у тексті, там, де вони повинні бути за змістом (а не у кінці документу).
  • Текст відповідає вимогам до стилістики та бібліографії, викладеним у Керівництві для авторів розділу "Про журнал".
  • Якщо матеріал подається у рецензований розділ журналу, при оформленні файлу подання були виконані інструкції щодо Гарантій сліпого рецензування.

Керівництво для авторів

ДО ВІДОМА АВТОРІВ

 

Згідно з постановою президії Вищої атестаційної комісії України від 15.01.2003 р. за № 7-05-1 «Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України», наукова стаття має бути побудована за єдиною структурою й включати такі розділи:

Вступ. Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок з важливими науковими або практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких розпочато розв’язання даної проблеми, виділення невирішених частин загальної проблеми, яким присвячується стаття:

Об’єкт, мета, завдання дослідження.

Матеріал та методи дослідження.

Результати досліджень виклад основного матеріалу дослідження з обґрунтуванням отриманих наукових результатів.

Висновки. Висновки і перспективи подальших досліджень по даній проблемі.

Для палеонтологічного матеріалу: назви вище роду (родина, ряд...) набираються прямим шрифтом, родові та видові назви – курсивом, прізвище авторів за назвою таксону – курсивом з розрядкою

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.