DOI: https://doi.org/10.30836/igs.0375-7773.2018.170098

РОЗМІРИ ПОР ПІЩАНИХ КОЛЕКТОРІВ НАФТОГАЗОВИХ РОДОВИЩ ПІВДЕННОГО СХОДУ ДДЗ І ЇХНІЙ ВПЛИВ НА ПРОНИКНІСТЬ

S.F. Poverenniy, А.I. Lurye

Анотація


Залежно від розміру пор гірська порода може міняти свої властивості від колектора до флюїдоупору. Проте, на відміну від масово визначуваної пористості, визначення розмірів пор виконують досить рідко, що призводить до дефіциту інформації такого роду. У цій праці на підставі оброблення великої кількості наявного фактичного матеріалу з вивчення структури порового простору методами напівпроникної мембрани й центрифугування зроблено спробу оцінити можливий діапазон розмірів пор піщаних колекторів південно-східної частини ДДЗ, установити зв'язок розміру пор з віком, глибиною залягання, розмірами породоутворювальних зерен і проникністю колектора. Результати роботи дадуть змогу здебільшого пояснити особливості будови полів проникності родовищ, пов'язані з підвищеними значеннями проникності за порівняно невеликої пористості. Відсутність значущого зменшення діаметрів порових каналів з переходом до глибокозалеглих давніх товщ сприятливо позначиться на прогнозуванні газоносності великих глибин. Ці й інші результати роботи можна використовувати в процесі вирішення питань розвідки й видобутку вуглеводнів, прогнозування нафтогазоносності великих глибин та інших сторін нафтогазової справи.


Ключові слова


порода-колектор; поровий простір; структура порового простору; структура породи-колектора; розмір пор; проникність; розмір пор і проникність

Повний текст:

PDF

Посилання


Baranova T.A., Bodnarchuk A.P. 1990. The pore space structure of deep reservoirs of DDV. (Na primere produktivnoy tolshhi Kamyshnyanskoj i Berezovskoj ploshhadej). Neftyanaya i gazovaya promyshlennost. No. 3, р.16-18. – in Russian

Bulah A.G. 1989. Mineralogy with the basics of crystallography. Nedra, Moskva, 351 р. – in Russian

HSTU 41-00032626-00-025-2000. 2001. Determination of residual water saturation of rocks. Methodology of measurement by the method of centrifugation of the samples. Minekoresursiv Ukrainy, Kyiv, 19 р. – in Ukrainian

HSTU 41-32-2002 2001. Determination of wettability of reservoir rocks by centrifugation of samples. Minekoresursiv Ukrainy, Kyiv, 18 р. – in Ukrainian

Doluda M.E., Harchenko S.D. 1969. Fracturing of rocks of the Carboniferous period and the Shebelynka Krasnooskolsky space. Razvitie gazovoj promyshlennosti Ukrainskoj SSR. Nedra, Moskva, p. 125-130. – in Russian

Kleshchenko I.I., KuznecovN.P., Lepnev Eh.N. 2003. The study of the structure of the pore space of the reservoir methods of capillarimetry. Vestnik nedropol'zovatelya. №12. – in Russian

Koloskova M.I., Hanin A.A. 1971. Study of the structure of the pore space by capillary pressure in connection with the evaluation of the useful capacity and filtering properties of reservoir rocks. Sostoyanie i perspektivy izucheniya kollektorov nefti i gaza (materialy IV vsesoyuznogo soveshhaniya). Moskva. – in Russian

Kotyahov F.I. 1977. Physics of oil and gas reservoirs. Nedra, Moskva, 287 p. – in Russian

Kryvulia S.V., Lahutin A.A., Povieriennyi S.F. 2015. Lithological and physical characteristic and features of the structure of terrigenous productive thickness of large hydrocarbon deposits in the lower Permian-upper Carboniferous deposits of the Dnieper-Donets basin. Naftohazova haluz Ukrainy. No. 1, р. 3-9. – in Ukrainian

Lagutin A.A., Poverennyy S.F. 2002. The filtration properties of the sand reservoirs pore type. Gazovaya promyshlennost. No. 4, р. 28-30. – in Russian

Logvinenko I.V., Sergeeva EH.I. 1980. Methods for determination of sedimentary rocks. Uch. posobie dlya vuzov. Nedra, Leningrad, 240 p. – in Russian

Lukin A.E., SHCHukin N.V., Lukina O.I., Prigarina T.M. 2011. Oil-bearing reserves of deep-seated complexes of the early Carboniferous period of the Central part of the Dnieper-Donets basin. Geofizicheskij zhurnal. No. 1, vol. 33, p. 3-27. – in Russian

Guidelines for the study of oil and gas reservoir rocks by physical and petrographic methods. 1978. VNIGNI, Moskva, 395 р. – in Russian

Substantiation of standard values of filtration-capacitive parameters terrigennykh of reservoir rocks calculate the total hydrocarbon reserves. 2005. LV UkrDHRI, Kyiv-Lviv, 58 р. – in Ukrainian

Muharinskaya I.A., Koloskova M.I. 1976. Application of porometry to estimate the lower limit of permeability of productive horizons. Geologiya i razrabotka gazovyh i gazokondensatnyh mestorozhdenij Ukrainy. Trudy VNIIJEGAZPROM. issue I/XI, Moskva, р. 71-76. – in Russian

Nesterenko M.Ju. 2010. Petrographic fundamentals justify fluid saturation of reservoir rocks. UkrDHRІ, Kiev, 224 p. – in Ukrainian

OST 39-204-86. 1986. Method of laboratory determination of residual water saturation of oil and gas reservoir rocks on the dependence of saturation on capillary pressure. Vvedyon prikazom Minnefteproma ot 29.07.1986 s 1 yanvarya 1987 g. – in Russian

SOU 09.1-30019775-218:2013. 2013. Core studies of oil and gas wells. The procedure of. PAT «Ukrhazvydobuvannia», Kyiv, 28 p. – in Ukrainian

Trebin G.F. 1959. Filtration of liquids and gases in porous media. Gostoptekhizdat, Moskva, 154 р. – in Russian

Hanin A.A. 1969. Reservoir rocks of oil and gas and their study. Nedra, Moskva, 368 р. – in Russian


Пристатейна бібліографія ГОСТ


 1. Баранова Т.А., Боднарчук А.П. Структура порового пространства глубинных коллекторов ДДВ. Нефтяная и газовая промышленность. 1990. №3. С. 16-18.

 

2. Булах А.Г. Минералогия с основами кристаллографии. М.: Недра, 1989. 351 с.

 

3. ГСТУ 41-00032626-00-025-2000. Визначення залишкового водонасичення гірських порід. Методика виконання вимірювань методом центрифугування зразків. Київ: Мінекоресурсів України, 2001. 19 с.

 

4. ГСТУ 41-32-2002 Визначення змочуваності порід-колекторів методом центрифугування зразків. Київ: Мінекоресурсів України, 2001. 18 с.

 

5. Долуда М.Е., Харченко С.Д. О трещиноватости пород карбона Шебелинской и Краснооскольской площадей. Развитие газовой промышленности Украинской ССР. М.: Недра, 1969. С. 125-130.

 

6. Клещенко И.И., Кузнецов Н.П., Лепнев Э.Н. Изучение структуры порового пространства коллекторов методами капиллярометрии. Вестник недропользователя. 2003. №12.

 

7. Колоскова М.И. Исследование структуры порового пространства методом капиллярных давлений в связи с оценкой полезной ёмкости и фильтрующих сойств пород-коллекторов. Состояние и перспективы изучения коллекторов нефти и газа (материалы IV всесоюзного совещания). М., 1971.

 

8. Котяхов Ф.И. Физика нефтяных и газовых коллекторов. М.: Недра, 1977. 287 с .

 

9. Кривуля С.В., Лагутін А.А., Повєрєнний С.Ф. Літофізична характеристика та особливості будови теригенної продуктивної товщі великих родовищ вуглеводнів у нижньопермсько-верхньокам’яновугільних відкладах ДДЗ. Нафтогазова галузь України. 2015. № 1. С. 3-9.

 

10. Лагутин А.А., Поверенный С.Ф. Фильтрационные свойства песчаных коллекторов порового типа. Газовая промышленность. 2002. № 4. С. 28-30.

 

11. Логвиненко И.В., Сергеева Э.И. Методы определения осадочных пород: Уч. пособие для вузов. Л.: Недра, 1980. 240 с.

 

12. Лукин А.Е., Щукин Н.В., Лукина О.И., Пригарина Т.М. Нефтеносные коллекторы глубокозалегающих нижнекаменноугольных комплексов центральной части Днепровско-Донецкой впадины. Геофизический журнал. 2011. №1. Т. 33. С. 3-27.

 

13. Методические рекомендации по исследованию пород-коллекторов нефти и газа физическими и петрографическими методами. М.: ВНИГНИ, 1978. 395 с.

 

14. Методичні вказівки. Обґрунтування кондиційних значень фільтраційно-ємнісних параметрів теригенних порід-колекторів для підрахунку загальних запасів вуглеводнів (за лабораторними дослідженнями керна). Київ-Львів: ЛВ УкрДГРІ, 2005. 58 с.

 

15. Мухаринская И.А., Колоскова М.И. Применение порометрии для оценки нижнего предела проницаемости продуктивных горизонтов. Геология и разработка газовых и газоконденсатных месторождений Украины. Труды ВНИИЭГАЗПРОМ. Вып. I/XI. М., 1976. С. 71-76.

 

16. Нестеренко М.Ю. Петрографічні основи обґрунтування флюїдонасичення порід-колекторів. К.: УкрДГРІ, 2010. 224 с.

 

17. ОСТ 39-204-86 Нефть. Метод лабораторного определения остаточной водонасыщенности пород-коллекторов нефти и газа по зависимости насыщенности от капиллярного давления.

 

18. СОУ 09.1-30019775-218:2013 Дослідження керна нафтових і газових свердловин. Порядок проведення. Київ: ПАТ «Укргазвидобування», 2013. 28 с.

 

19. Требин Г.Ф. Фильтрация жидкостей и газов в пористых средах. М.: Гостоптехиздат, 1959. 154 с.

 

20. Ханин А.А. Породы-коллекторы нефти и газа и их изучение. М.: Недра, 1969. 368 с.