DOI: https://doi.org/10.30836/igs.0375-7773.2018.170078

ГЕОЛОГІЧНА БУДОВА, ГАЗОНОСНІСТЬ ТА ВИКИДОНЕБЕЗПЕЧНІСТЬ ВУГЛЕНОСНОЇ ТОВЩІ ЛЮБЕЛЬСЬКОГО РОДОВИЩА ПІВДЕННО-ЗАХІДНОГО ВУГЛЕНОСНОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКО-ВОЛИНСЬКОГО БАСЕЙНУ

I.V. Buchynska, O.M. Shevchuk

Анотація


Проаналізовано геологічну будову вугленосної товщі ділянки Любельська №3 Південно-Західного вугленосного району Львівсько-Волинського басейну. Вивчено вугленосність товщі, робочі вугільні пласти, зроблено висновки стосовно газоносності, викидонебезпечності вуглепородного масиву. Пласти b1, n7, n7в, n8в, n9 мають робочу потужність і за якісними показниками вугілля відповідають потребам вугледобувної галузі. Детальне вивчення газоносності і викидонебезпечності вугілля й пісковиків указує на потребу зваженого підходу до розробки вугленосної товщі ділянки. Попри значну дегазацію, вугільний пласт  n9 на площі ділянки потрапляє в метанову зону. Дослідження викидонебезпечності вугілля й порід свідчать про вибіркову здатність до викидів з наближенням до тектонічних порушень або в лінзах пісковиків з певними літолого-петрографічними характеристиками.

Ключові слова


вугільний пласт; газоносність; викидонебезпечність; пісковики; Любельська площа; Львівсько-Волинський басейн

Повний текст:

PDF

Посилання


Pavlyuk M.I., Poberezhsky A.V., Buchynska I.V. 2015. Prospects for the development of the coal mining complex of the Lviv-Volyn Basin (Lubelskoe deposit). Materials of the international scientific conference "Geology of Combustible Minerals: Achievements and Prospects". Kyiv, September 2-4, 2015, p. 61-65. – in Ukrainian

Geological and economic valuation of coal reserves of Lyubel № 3 of the Lyubelsky deposit of the Lviv-Volyn Basin, 2016 / responsible performer E. Girny. SE "Ci-Ci-I-Lyubelya, Zhovkva, 2016, vol. 1, 311 p. – in Ukrainian

Greshchak L.N., Yavny P.M., Zborivets I.V. 1991. Gas presence and outburst danger of coal and enclosing rocks of the South-Western coal-producing region of the Lviv-Volyn Basin (Vol. 1). Geological Exploration Expedition Report, Lvov, 89 p. – in Russian

Shulga V.F., Zdanovski A., Zaitseva L.B., Ivanova A.V. et al. 2007. Correlation of the Carboniferous coal-bearing formation of the Lviv-Volyn and Lublin Basins. Varta, Kiev, 427 p. – in Russian

Ancyferov A.V., Golubev A.A., Kanyn V.A. et al. 2010. Gas-bearingness and resources of methane of coal pools of Ukraine. (Vol. 2). Veber, Doneck, 478 p. – in Russian

Buchynska I., Yavny P., Knysh I., Shevchuk O. 2011. Coal-bearing potential and gas distribution in the cross-section of the Lower Carboniferous of the Lyubelya field of the Lviv-Volyn Basin. Geology & Geochemistry of combustible minerals. No. 3-4, p. 57-67. – in Ukrainian

Sokorenko S., Kostik I., Matrofailo M. 2011. Peculiarities of modern natural gas potential of coal seams and coal-containing rocks.of the Lyubelya field of coal of the Lviv-Volyn Basin. Geologist of Ukraine. No. 2 (34), p. 81-89. – in Ukrainian

Study of the origin and distribution of hydrocarbon gases in the coal-bearing deposits of the Lviv-Volyn Basin / responsible performers S.I. Byk, A.V. Poberezhsky and others. 2016. IGGCM of the NAS of Ukraine. Lviv, 288 p. – in Ukrainian

Normative document of Minvugleprom of Ukraine. 2005. Regulations of conducting mining works on seams inclined to gasodynamic phenomena: СОУ 10.1.00174088.011-2005. Minvugleprom of Ukraine, Kyiv, p. 42-45. – in Ukrainian

Bezruchko K.A. 2015. Experience in applying the method of local forecasting of sandstorm emissions in the mines of Donbass. Ugol' Ukrainy. No. 12, p. 42-44. – in Russian

Buchynska I., Shevchuk O., Yarynych O. 2017. Assesment of outburst danger of sandstones of the Lyubelya field of the Lviv-Volyn Basin. Geology & Geochemistry of combustible minerals. No. 1-2 (170-171), p. 31-32. – in Ukrainian

Bol'shinskij M. I. 2003. Gas dynamic phenomena in mines. Veber, Sevastopol', 285 p. – in Russian


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Павлюк М.І., Побережський А.В., Бучинська І.В. Перспективи розвитку вугледобувного комплексу Львівсько-Волинського басейну (Любельське родовище) // Матеріали міжн. наук. конф. «Геологія горючих копалин: досягнення та перспективи». Київ, 2-4 вересня 2015 р. С. 61-65.

 

2. Геолого-економічна оцінка запасів кам’яного вугілля ділянки Любельська №3 Любельського родовища Львівсько-Волинського басейну, 2016 р. / Відповідальний виконавець Є. Гірний // ДП “Сі-Сі-Ай-Любеля. Жовква, 2016. Т.1. 311 с.

 

3. Газоносность и выбросоопасность углей и вмещающих пород Юго-Западного углепромышленного района Львовско-Волынского бассейна / Л.Н. Грещак, П.М. Явный, И.В. Зборивец и др. // Львов, 1991. Т. 1. 89 с.

 

4. Корреляция карбоновых угленосных формаций Львовско-Волынского и Люблинского бассейнов / В.Ф. Шульга, А. Здановски, Л.Б. Зайцева и др. // Киев: Варта, 2007. 427 с.

 

5. Газоносность и ресурсы метана угольных бассейнов Украины / А.В. Анцыферов, А.А. Голубев, В.А. Канин и др. // УкрНИМИ НАН Украины. Изд–во Вебер (Донецкое отделение). Донецк, 2010. Т. 2. 478 с.

 

6. Бучинська І.В., Явний П.М., Книш І.Б., Шевчук О.М. Вугленосність і розподіл вугільних газів у розрізі нижнього карбону Любельського родовища Львівсько-Волинського басейну // Геологія і геохімія горючих копалин. 2011. №3-4. С. 57-67.

 

7. Сокоренко С., Костик І., Матрофайло М. Особливості сучасної природної газоносності вугільних пластів та вуглевмісних порід Любельського родовища кам’яного вугілля Львівсько-Волинського басейну // Геолог України. 2011. № 2 (34). C. 81-89.

 

8. Вивчення походження і розподіл вуглеводневих газів у вугленосних відкладах Львівсько-Волинського басейну / Відп. виконавці С.І. Бик, А.В. Побережський та ін. // ІГГГК НАН України. Львів, 2016. 288 с.

 

9. Правила ведення гірничих робіт на пластах, схильних до газодинамічних явищ: СОУ 10.1.00174088.011-2005. Офіц. вид. К.: Мінвуглепром України, 2005. С. 42-48 (нормативний документ Мінвуглепрому України).

 

10. Безручко К.А. Опыт применения метода локального прогноза выбросоопасности песчаников на шахтах Донбасса // Уголь Украины. 2015. № 12. С. 42-44.

 

11. Бучинська І., Шевчук О., Круглова Р. Оцінка викидонебезпечності пісковиків Любельського родовища Львівсько-Волинського басейну // Геологія і геохімія горючих копалин. 2017. № 1-2 (170-171). С. 31-32.

 

12. Большинский М.И. Газодинамические явления в шахтах. Севастополь: Вебер, 2003. 285 с.