DOI: https://doi.org/10.30836/igs.0375-7773.2018.170070

СТРУКТУРНІ ПРОЯВИ ОБ'ЄМНОЇ ТЕКТОНІЧНОЇ РУХОМОСТІ КРИСТАЛІЧНОГО ФУНДАМЕНТУ ДНІПРОВСЬКО-ДОНЕЦЬКОГО ПАЛЕОРИФТУ

O.V. Bartashchuk

Анотація


На інверсійних етапах еволюції внутрішньоплиткових геоструктур консолідовані породи набувають значної внутрішньої об'ємної тектонічної рухомості внаслідок структурно-речовинних перетворень і деформації тектонічної течії. Кінематичні механізми переміщень геомас і масштаби структурних перебудов залежать від первинної тектонічної будови й особливостей геодинаміки регіону, характеру інверсій поля тектонічних напруг, реологічних властивостей та інтенсивності стрес-метаморфічних деформацій гірських порід.
Стаття висвітлює геотектонічні дослідження структурних ускладнень архітектури докембрійського фундаменту давньої геоструктури Сарматської плити – Дніпровсько-Донецького палеорифту (ДДП) колізійного етапу тектогенезу. З'ясовано територіальне поширення, тектонічну позицію та кінематичні механізми формування вторинних деформаційних структур тектонічної течії субрегіонального й зонального масштабів, розмірами від десятків до сотень кілометрів, які ускладнюють його рифтогенний розломно-блоковий рельєф.
З використанням тектонофізичних методів досліджень, аналізу вертикальних амплітуд неотектонічних рухів установлено, що під впливом механізмів реїдної тектоніки у фундаменті палеорифту були сформовані структурні хвилі різновікових деформацій горизонтально-площинної тектонічної течії. За результатами кінематичного аналізу структурних рисунків розломної решітки в поверхні фундаменту діагностовано типові структурні парагенези тектонічної течії, які складають зони реїдної деформації. Засвідчено, що реїдна тектоніка має регіональний масштаб прояву і є головним чинником структурних перебудов архітектури палеорифту на етапах платформної, тектонічної активізації.


Ключові слова


об'ємна тектонічна рухомість; реїдна тектоніка; кінематичний механізм; структурний парагенез; зона реїдної деформації

Повний текст:

PDF

Посилання


Alekseev V. 1990. Structural paragenesis of stress-metamorphism zones. Geotectonics. No. 5, p. 21-32. – in Russian

2. Bartashchuk O. 2017. System organization of disjunctive tectonics of consolidated basement of Dniper-Donets paleorift. Part 2. Linear zones of horizontal-shear dislocation at rifting stage. Visnik of V.N.Karazin University, series “Geology. Geography. Ecology”. Issue 47, p. 7-17. – in Ukrainian

Bartashchuk O. 2018. System organization of disjunctive tectonics of consolidated basement of Dniper-Donets paleorift. Part 3. Structural-kinematic paragenesis of newest zones of horizontal strike-slip dislocations. VIsnik of V.N. Karazin University, series “Geology. Geography. Ecology”. Issue 48, p. 7-27. – in Ukrainian

Burtman V., Luk’yanov A., Peyve A., Ruzhentsev S. 1963. Horizontal displacements by faults & some methods of study. Break a secret and platformings of the earth's crust. Publ. hous Academy of Sciences of USSR, Moscow, p. 5-33. – in Russian

Gintov O., Entin V., Mychak S. 2016. Structure-petrophysical & tectonophysical base of central region of Golovanivsk suture zone of Ukrainian shield crystal basement geological map. Geophysical magazine. Vol. 38, no. 3, p. 3-24. – in Russian

Gintov O., Isay V. 1988. Tectonophysics research of consolidated crust faults. Naukova dumka, Kyiv, 228 p. – in Russian

Goncharov M., Talitsky V., Frolova N. 2005. Introduction in Tectonophysics. “University”Publishing House, Moscow, 496 p. – in Russian

King L. 1967. Morphology of Earth. Progress, Moscow, 599 p. – in Russian

Kopp M. 1991. Structural patterns of within-fold belts horizontal movements. Geotectonics. No. 1, p. 21-36. – in Russian

Kopp M. 2017. Arcuate extension structures in kinematic analysis of global & regional tectonic settings. Geotectonics. No. 6, p. 18-36. – in Russian

Korchemagin V., Panov B. 1970. On the peculiarities of the formation of the brachyanticlinal folds of the Nikitovsky ore field. Reports of the USSR Academy of Sciences. Vol. 194, no. 3, p. 653-656. – in Russian

Leonov M. 2008. Consolidated crust tectonics. Nauka, Moscow, 464 p. – in Russian

13. Leonov M. 2012. Within-plate zones of concentrated deformation: tectonic structure & evolution. Geotectonics. No. 6, p. 3-28 – in Russian

Luk’yanov A. 1991. Plastics deformations & tectonics flow at lithosphere. Works Geol. Inst. of Academy of Sciences of USSR. issue 460, Nauka, Moscow, 144 p. – in Russian

Patalaha E. 1979. Forming mechanisms of flow structures in stress-zones. Nauka, Alma-Ata, 216 p. – in Russian

Radzivill A., Kudelya U., Palyy A. et al. 1979. Tectonical, tektonic-magmatical & structure-geomorphological hallmarks of giants oil & gas fields survey at Dnipro-Donets graben. Preprint Geol.Inst. of Ukrainian Academy of Sciences. Kyiv, p. 79-31. – in Russian

Rastsvetaev L. 1980. Natural structural pattern of terrestrial surface & dynamics interpretation. Nauka, Moscow, p. 145-197. – in Russian

Slenzak O. 1984. Precembrian local structural stress-zones. Nauk. dumka, Kiev, 104 p. – in Russian

Stoyanov S. 1977. Forming mekhanism of fault zones. Nedra, Moscow, 144 p. – in Russian

Chikov B. 2011. Introduction in physical basics of statistic & dynamic geotectonics. “GEO”, Novosibirsk, 300 p. – in Russian

Shevyakova E., Indutny V. 1978. Petrochemistrial features of basement crystal solid of Dniper-Donets graben. Naukova dumka, Kyiv, 156 p. – in Russian

Naylor M., Mandl G., Sijpesteijn C. 1986. Fault geometries in basement-induced wrench faulting under different initial stress states. J. Struct. Geol. Vol. 7, p. 737-752.

Sylvester A.G. 1988. Strike-slip faults. Geol. Soc. Amer. Bull. Vol. 100, p. 1666-1703.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


 1. Алексеев В. Структурный парагенезис зон стресс-метаморфизма. Геотектоника. 1990. № 5. С. 21-32.

 

2. Бартащук О.В. Системна організація диз'юнктивної тектоніки консолідованого фундаменту Дніпровсько-Донецького палеорифту. Частина 2. Лінійні зони горизонтально-здвигових дислокацій рифтового етапу. Вісник ХНУ, серія "Геологія, географія, екологія". 2017. Вип. 47. С. 7-17.

 

3. Бартащук О.В. Системна організація диз'юнктивної тектоніки консолідованого фундаменту Дніпровсько-Донецького палеорифту. Частина 3. Структурно-кінематичні парагенези тектонічної течії зон горизонтально-здвигових дислокацій. Вісник ХНУ, серія "Геологія, географія, екологія". 2018. Вип. 48. С. 7-27.

 

4. Буртман В., Лукьянов А., Пейве А., Руженцев С. Горизонтальные перемещения по разломам и некоторые методы их изучения. Разломы и горизонтальные движения земной коры. М.: Изд. АН СССР, 1963. С. 5-33.

 

5. Гинтов О. Структурно-петрофизическая и тектонофизическая основа геологической карты кристаллического фундамента центральной части Голованевской шовной зоны Украинского щита. Геофиз. журн. 2016. Т. 38. № 3. С. 3-24.

 

6. Гинтов О., Исай В. Тектонофизические исследования разломов консолидированной коры. К.: Наук. думка, 1988. 228 с.

 

7. Гончаров М., Талицкий В., Фролова Н. Введение в тектонофизику. М.: Книжный дом "Университет", 2005. 496 с.

 

8. Кинг Л. Морфология Земли. М.: Прогресс, 1967. 559 с.

 

9. Копп М. Структурные рисунки, связанные с продольными перемещениями внутри складчатых поясов. Геотектоника. 1991. № 1. С. 21-36.

 

10. Копп М. Дугообразные структуры растяжения в кинематическом анализе региональных и глобальных тектонических обстановок. Геотектоника. 2017. № 6. С. 18-36.

 

11. Корчемагин В., Панов Б. Об особенностях формирования брахиантиклинальных складок Никитовского рудного поля. Доклады АН СССР. 1970. T. 194. № 3. С. 653-656.

 

12. Леонов М. Тектоника консолидированной коры. М.: Наука, 2008. 464 с.

 

13. Леонов М. Внутриплитные зоны концентрированной деформации: тектоническая структура и особенности эволюции. Геотектоника. 2012. № 6. С. 3-28.

 

14. Лукьянов А. Пластические деформации и тектоническое течение в литосфере. Труды ГИН АН СССР. Вып. 460. М.: Наука, 1991. 144 с.

 

15. Паталаха Е. Механизм возникновения структур течения в зонах сжатия. Алма-Ата: Наука, 1979. 216 с.

 

16. Радзивилл А., Куделя У., Палый А. и др. Тектонические, тектономагматические и структурно-геоморфологические признаки исследования гигантов нефтегазовых месторождений на Днепро-Донецком грабене. Препринт Geol.Inst. Академии наук Украины. Киев, 1979. С. 79-31.

 

17. Расцветаев Л. Закономерный структурный рисунок земной поверхности и его динамическая интерпретация. Проблемы глобальной корреляции геологических явлений. М.: Наука, 1980. С. 145-197.

 

18. Слензак О. Докембрийские локальные структурные стресс-зоны. Киев: Наук. думка, 1984. 104 с.

 

19. Стоянов С. Механизм формирования разрывных зон. М.: Недра, 1977. 144 с.

 

20. Чиков Б. Введение в физические основы статистической и динамической геотектоники. Новосибирск: Академическое издательство "ГЕО", 2011. 300 с.

 

21. Шевякова Э., Индутный В. Петрохимические особенности кристаллических пород фундамента Днепровско-Донецкой впадины. ИГН АН Украинской ССР. К.: Наук. думка, 1978. 156 с.

 

22. Naylor M., Mandl G., Sijpesteijn C. Fault geometries in basement-induced wrench faulting under different initial stress states. J. Struct. Geol, 1986. Vol. 7. P. 737-752.

 

23. Sylvester A.G. Strike-slip taults. Geol. Soc. Amer. Bull., 1988. Vol. 100. P. 1666-1703.