DOI: https://doi.org/10.30836/igs.0375-7773.2018.169990

ГЕОДИНАМІЧНІ АСПЕКТИ ВУГІЛЬНО-ВУГЛЕВОДНЕВИХ ФОРМАЦІЙ

N.V. Vergelska

Анотація


Осадконакопичення лише опосередковано пов'язане з геодинамічними процесами, які генеруються латеральною взаємодією плит літосфери і їхнім переміщенням, а методи осадової геології об'єктивно тяжіють до уявлень про першочерговість вертикальної компоненти тектонічних рухів. Актуальність особливих зусиль щодо розв'язання проблеми вугільно-вуглеводневих формацій зумовлена низкою причин. По-перше, найвиразніша саме у вченні про вугленосні формації та їхній зв'язок з геосинклінальною основою вже порушує відношення з іншими розділами геології, які швидко модернізуються, та гальмує подальший розвиток теорії вуглегазоутворення як частини єдиного процесу еволюції фанерозойської літосфери. По-друге, промислове значення вугільно-вуглеводневих формацій, з якими пов'язані ресурси природного енергоносія, цінної технологічної сировини, а також комплекс супутніх вугіллю й вуглеводням металевих і нерудних корисних копалин, потребує якнайшвидшого залучення геодинамічного аналізу до вирішення практичних завдань вугільної геології. На основі мобілістської теорії – тектоніки плит – розглянуто можливі реконструкції та за допомогою них упорядковано просторове положення синхронних геологічних комплексів, які формувалися в типових геодинамічних обстановках, закономірно пов'язаних один з одним у системі давніх плит. У поєднанні інтерпретацій вертикальних формаційних рядів окремих геоструктурних зон з позицій геосинклінально-орогенічного циклу й перехід до переважного латерального геологічних комплексів, розвинених на великих територіях, і полягає особливість геодинамічного аспекту вугільно-вуглеводневих формацій.

Ключові слова


геодинаміка; вугільні басейни; вугільно-вуглеводневі формації; тектоніка; накопичення органогенної речовини

Повний текст:

PDF

Посилання


Bondar A.D., Tomchuk Yu.Ya. 2002. The differentiation of carbon isotopes is the key to solving the problem of genesis of fossil fuels. TO Exclusive, Kharkiv, 97 p. – in Russian

Egorov A.I. 1985. Coal and combustible shales formations of the European part of the USSR. Rostov University, Rostov-on-Don, 192 p. – in Russian

Ivanov G.А. 1967. Coal formations. Science, Leningrad, 407 p. – in Russian

Matveev A.K. 1979. Coal basins and deposits of foreign countries. Publishing House of Moscow State University, Moscow, 311 p. – in Russian

Meyen S.V. 1971. From the history of plant dynasties. Nauka, Moscow, 224 p. – in Russian

Principal regularities of the structure and formation of carbonaceous formations and methods of prediction of fusion / Ed. G.A. Ivanova, N.V. Ivanova, A.M. Makedonova. 1985. Nedra, Leningrad, 255 p. – in Russian

Petrography of the Coal of the USSR. Fundamentals of Petrography of Coals and Methods of Coalpetroographic Research / Ed. I.B. Volkova and I.E. Waltz. 1982. Nedra, Leningrad, 191 p. – in Russian

Tabatadze D.M. 1982. Critical criteria for coal and oil and gas formation. Tbilisi, 167 p. – in Russian

Tarakanov O.S. 1992. Geodynamic analysis of coal-bearing forms. Saint-Petersburg, Abstract on the application. uch. degree doctor geol.-min. sciences, 46 p. – in Russian

Tarakanov O.S., Romanovskiy S.I., Berg V.I. 1990. Lithogeodynamic analysis of coal-bearing and turbidite formations. Nedra, Leningrad, 116 p. – in Russian

Coal basins and deposits of the countries – members of the CMEA and the SFRY / Ed. Y. Krupa. Moscow, 1984. 506 p. – in Russian

Scotese C.R. Atlas of Earth History. Paleogeography, PALEOMAP Project, Arlington, Texas, 2001. Vol. 1. 52 p.

Scotese C.R. PALEOMAP Project. 2002. http://www.scotese.com, (PALEOMAP website).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Бондарь А.Д., Томчук Ю.Я. Дифференциация изитопов углерода – ключ к решению проблемы генезиса горючих ископаемых. Харьков: ТО Эксклюзив, 2002. 97 с.

 

2. Егоров А.И. Угленосные и горючесланцевые формации Европейской части СССР. Ростов-на-Дону: Изд-во Ростовского университета, 1985. 192 с.

 

3. Иванов Г.А. Угленосные формации. Ленинград: Наука, 1967. 407 с.

 

4. Матвеев А.К. Угольные бассейны и месторождения зарубежных стран. М.: Изд-во МГУ, 1979. 311 с.

 

5. Мейен С.В. Из истории растительных династий. М.: Наука, 1971. 224 с.

 

6. Основные закономерности строения и образования угленосных формаций и методы прогноза угленосности / Под ред. Г.А. Иванова, Н.В. Иванова, А.М. Македонова. Ленинград: Недра, 1985. 255 с.

 

7. Петрография углей СССР. Основы петрографии углей и методы углепетрографических исследований / Под ред. И.Б. Волковой и И.Э. Вальц. Ленинград: Недра, 1982. 191 с.

 

8. Табатадзе Д.М. Критические критерии угле- и нефтегазообразования. Тбилиси, 1982. 167 с.

 

9. Тараканов О.С. Геодинамический анализ угленосных формаций. Санк-Петербург, 1992. Автореферат на соиск. уч. степени доктора геол.-мин. наук. 46 с.

 

10. Тараканов О.С., Романовский С.И., Берг В.И. Литогеодинамический анализ угленосных и турбидитовых формаций. Ленинград: Недра, 1990. 116 с.

 

11. Угольные бассейны и месторождения стран – членов СЭВ и СФРЮ / Отв. ред. Я. Крупа. Москва, 1984. 506 с.

 

12. Scotese C.R. Atlas of Earth History // Paleogeography, PALEOMAP Project, Arlington, Texas, 2001. Vol. 1. 52 p.

 

13. Scotese C.R. PALEOMAP Project // 2002. http://www.scotese.com, (PALEOMAP website).