DOI: https://doi.org/10.30836/igs.0375-7773.2014.94658

ДІАТОМОВІ КОМПЛЕКСИ СЕРЕДНЬОГО САРМАТУ ПІВНІЧНОЇ ЧАСТИНИ ЧОРНОМОРСЬКОГО РЕГІОНУ

O. Olshtynska, O. Melnyk

Анотація


 Проведено порівняльний аналіз таксономічного складу комплексів діатомових та діктіохових водоростей із відкладів середнього сармату північної частини Чорноморського регіону та кореляцію віддалених розрізів сучасних північно-західного і західного шельфів та берегових ділянок Кримського і Таманського півостровів. Виявлено схожість видового складу асоціацій із розрізів акваторії українського та болгарського шельфів і Сакського району Криму, а також їх відмінність від одновікових комплексів із розрізів Таманського півострова.

 


Ключові слова


діатомові водорості; середній сармат; Чорноморський регіон; стратиграфія; палеогеографія

Повний текст:

PDF

Посилання


Водопьян Н.С. Диатомовые водоросли из сарматских отложений Закарпатья / Н.С. Водопьян // Бот. журн. – 1977. – Т. 62. – С. 914-920.

Гапонов Е.А. Ископаемые диатомовые водоросли из сарматских слоев севера Таврической губернии / Е.А. Гапонов // Зап. Новорос. о-ва естествоиспытателей. – 1914. – № 39. – С. 321-338.

Козыренко Т.Ф. К диатомовой флоре верхнемиоценовых отложений Степного Крыма / Т.Ф. Козыренко // Вестн. ЛГУ. Сер. биол. – 1959. – Т. 21, вып. 4. – С. 51-61.

Козыренко Т.Ф. Возможности использования диатомей для оздания региональной зональной шкалы неогена (на примере Таманского п-ова) / Т.Ф. Козыренко, Э.П. Радионова // Методические аспекты палинологии: Х Всерос. Палинол. Конф. – М., 2002. – С.112-113.

Макарова И.В. К флоре диатомовых водорослей неогена Таманского полуострова / И.В. Макарова // Вестн. ЛГУ. Сер. Биол. – 1960. – № 3. – С. 79-89.

Макарова И.В. Диатомовые водоросли из морских миоценовых отложений юга Европейской части СССР / И.В. Макарова, Т.Ф. Козыренко. – Л.: Наука, 1966. – 69 с.

Ольштынская А.П. Зональная стратиграфия миоцена центральной части Восточного Паратетіса по диатомовым водорослям / А.П. Ольштынская // Геол. журн. – 1996. – № 3-4 (232). – С. 88-92.

Ольштынская А.П. Биостратиграфическое расчленение неоген-четвертичных отложений Восточной Болгарии по диатомовым водорослям / А.П. Ольштынская // Геология морей и океанов: Тез. докл. Х международной шк. по мор. геологии. – М. – 1992. – Т. 1. – С. 38-39.

Ольштынская А.П. Диатомовые водоросли среднего сармата северной части Черноморского региона /А.П. Ольштынская, А.В. Мельник // Еволюція органічного світу та етапи геологічного розвитку Землі: Матеріали XXXV сес. Палеонт. Т-ва НАН України (Львів, 19-22 травня 2014 р.). – К., 2014. – С. 105-106.

Ростовцева Ю.В. Особенности позднемиоценового диатомового осадконакопления в Керченско-Таманском прогибе / Ю.В. Ростовцева, Т.Ф. Козыренко // Вестн. МГУ. Сер. Геол. – 2006. – № 4. – С. 20-29.

Ростовцева Ю.В. Событийность позднемиоценового диатомового осадконакопления в Керченско-Таманском прогибе / Ю.В. Ростовцева, Т.Ф. Козыренко, О.В. Япаскурт // Эволюция биосферы и биоразнобразия. – М., 2006. – С. 569-579.

Темнискова-Топалова Д.Н. Миоценски диатомейни флори в България – състав, структура, еволюция, палеоекология и биостратиграфия: автор дис. д-ра биол. Наук / Д.Н. Темнискова-Топалова / Биол. фак., Софийский ун - т «Св. Кл. Охридски». – София, 1994. – 68 с.

KozyrenkoT. Correlation of Diatoms from Marine Upper Miocene Sediments within the Boundaries of Eastern Paratethis / T. Kozyrenko, D. Temniskova-Topalova // Proceedings of the Х International Diatom Simposium. – Koenigstein, 1990 – P. 249-256.

Krestel S. Contributii la studiul Diatomeelor din sarmatianul de la Adamclisi / S. Krestel // Anal. Univ. Bucuresti, Ser. Stiint. Nat. geol. Geogr., 32, – 1962. an. XI, – P. 99-111.

Missuna A.B. Beitrag zur Kenntniss der fossil Diatomeen Sudrusslands / A.B. Missuna // Сборник в честь двадцатипятилетия научной деятель¬ности В.Н. Вернадского. – М., 1913. – С. 138-173.

Olshtynska A. Distribution Middle Sarmatian diatoms in the Black Sea Area. / A. Olshtynska, A. Melnyk // The 5th International Workshop on the Neogene from the Central and South-Eastrern Europe, May 16-20, 2013, – Varna, Bulgaria. – Abstract Volume. – pp.42-43.

Pantocsek J. Die Bacillariendes Klebschiefer von Kertsch / J. Pantocsek // Зап. Импер. СПб. Минералог. о-ва. – Сер. 2. – 1902. Ч. 39. – С. 627-655.


Пристатейна бібліографія ГОСТ