DOI: https://doi.org/10.30836/igs.0375-7773.2017.147664

ГУБИНИСЬКА СВІТА САРМАТУ ПІВНІЧНОУКРАЇНСЬКОЇ ПАЛЕОСЕДИМЕНТАЦІЙНОЇ ПРОВІНЦІЇ

V.Yu. Zosimovich, T.V. Shevchenko

Анотація


Описана інгресійна піщано-глинисто-вапнякова товща сарматського віку південно-східної частини Дніпровсько-Донецької западини (ДДЗ). Сарматський вік товщі обґрунтовано знахідками молюсків, форамініфер, остракодів, спонгіофауни. Доведено, що сарматська інгресія на цій території повністю розмила відклади берецького і новопетрівського регіоярусів, що відбиває специфічний етап геологічного розвитку ДДЗ. Піднято дискусійні питання інтерпретації віку цієї товщі. Особливу увагу приділено так званій «проблемі полтавського ярусу» в історичному аспекті та її впливу на стратифікацію неогенових відкладів району досліджень; зазначено причини не розпізнавання нижньої частини товщі як сарматської за віком.
Склад, обсяг та значна зона поширення сарматської інгресійної піщано-глинисто-вапнякової товщі в межах ДДЗ дають змогу розглядати її як самостійний стратон у ранзі світи (запропоновано назву «губиниська», її опис наводиться вперше). Виявлено, що у всіх розрізах губиниська світа зберігає сталість свого положення – залягає на відкладах межигірського регіоярусу палеогену з різким контактом. Доведено, що будова розрізу губиниської світи в межах всієї території її поширення здебільшого близька. Нижня частина складена товщею перешарування глин і пісків; середня – товща пісків з тонкими прошарками глин, у верхній частині з брилами дуже міцного кременистого пісковику; верхня – піски з прошарками глин, мергелів і вапняків з молюсками, що покриваються гіпсоносними глинами. Докладно описаний розріз біля с. Губинихи (Дніпропетровська область), який запропонований як стратотиповий для губиниської світи сарматського регіоярусу Північноукраїнської палеоседиментаційної провінції. Отримані результати слугуватимуть удосконаленню стратиграфічної схеми регіону та легенди до неї, що потрібно для забезпечення ефективного проведення геологознімальних робіт та складання оновлених палеогеографічних карт.


Ключові слова


губиниська світа; полтавський ярус; новопетрівський регіоярус; сарматська інгресія; стратиграфічна схема; Північна Україна

Повний текст:

PDF

Посилання


Anistratenko O.Yu., Vernigorova J.V., Zosimovich V.Yu., Knyazkova I.L., Kovalenko V.A., Lyul’yeva S.A., Strekozov S.N., Chubar’ Jh.V. 2006. New data on the stratigraphy of Miocene deposits in the Gruzskoy Yelanchik basin of the Eastern Azov region. Сontemporary trends in Ukrainian geological science: Collection of scientific works of IGS NAS of Ukraine – Kyiv, p. 168-181. – in Russian

Vernyhorova Yu.V. 2015. Stratigraphic scheme for the Neogene deposits of the Northern Back sea region and adjacent part of the Ukrainian shield. Geology and ore content of Ukraine. Dnipropetrovsk. vol. 1, p. 81-124. – in Ukrainian

Belokrys L.S. 1976. The Sarmatian of the South of the UkrSSR. Stratigraphy of Cenozoic of the Northern Black sea region and the Crimea. Dnepropetrovsk, p. 3-21. – in Russian

Bondar O. 2015. Anew ostracods’ species of genus Loxoconcha from Sarmatian deposits of the Middle Prydniprovia. Paleontological review. no. 47, p. 96-100. – in Ukrainian

Bondar O.V., Samoylenko A.L. 2017. Paleoecology of ostracod of the marginal parts of the Middle Sarmatian Sea of Middle Prednieper area. 40 years for the Paleontological Society of Ukraine: Materials of the XXXVIII session of the Paleontological society of NAS of Ukraine – Kyiv, p. 142-144. – in Ukrainian

Gurov A.V. 1888. Geological description of Poltava province. Publication of the Poltava Zemstvo – Poltava, 688 p. – in Russian

Zosimovich V.Yu. 1973. The Poltava Formation completeness of the Dnieper-Donets depression. Geological journal. vol. 33, iss. 6, p. 73-81. – in Ukrainian

Zosimovich V.Yu. 2017. Sarmatian ingressive sand-clay-limestone beds within the Ukrainian part of the Subparatethys. 40 years for the Paleontological Society of Ukraine: Materials of the XXXVIII session of the Paleontological society of NAS of Ukraine – Kyiv, p. 140-142. – in Ukrainian

Zosimovich V.Yu., Shevchenko T.V. 2014. Development stages of paleogene sedimentary basins of Northern Ukraine. Collection of scientific works of the Institute of Geological sciences NAS Ukraine. vol. 7, p. 83-100. – in Ukrainian

Zosimovich V.Yu., Shevchenko T.V. 2015. Paleogene deposits of the Northern Ukraine paleosedimentary province. Collection of scientific works of the Institute of Geological Sciences NAS of Ukraine – Kyiv, vol. 8, p. 68-121. – in Ukrainian

Zosimovich V.Yu., Kulichenko V.G., Molyavko G.I., Savron E.B. 1975. Neogene of the North-Eastern Ukraine. Geological Journal. vol. 35, iss. 4, p. 19-27. – in Ukrainian

Zosimovich V.Yu., Kulichenko V.G., Savron E.B. 1986. The Poltava Series – an Intraplatform Formation of the Late Oligocene – Miocene in the East Europe. Ibid, vol. 46, iss. 6 (231), p. 45-50. – in Russian

Zosimovich V.Yu., Klyshnikov M.M., Nosovsky M.F. 1963. A stratigraphic schem of Paleogene deposits of the platform URSR. Ibid, vol. 23, iss. 6, p. 41-50. – in Ukrainian

Zosimovich V.Yu., Karpenko AM, Sirenko O.A., Tsyba M.M. 2006. Stratigraphic position, age, sedimentation features and palaeogeography of the Boyarka Beds. Ibid., no. 2-3 (316), p. 123-136. – in Ukrainian

Ivanova T.A., Barg I.M., Bogdanovich E.M, Bondar O.V., Stefansky V.L., Petrenko A.A., Stefansky M.V., Majboga I.E. 2007. Demonstrative section of Miocene deposits of the south-eastern Dnieper-Donetz depression (country Gubiniha). Paleontological studies in Ukraine: history, present-day state and prospects: Collection of scientific works of the Institute of Geological Sciences NAS of Ukraine – Kyiv, p. 306-315. – in Ukrainian

Karpenko A.M. 2017. Optimized stratygraphycal scheme of Neogene deposits of the of the Northern Ukraine paleosedimentary province. Geoforum-2017: Materials of IV Internaional Geological Forum: «Actual problems and perspectives of geology: sciece and industry», dedicated to 60th anniversary of Ukrainian State Geological Research Institute – Kyiv: UkrDGRI, p. 168-171. – in Ukrainian

Кarpenko A.M. 2011. Application of system-paleogeographic approach for detalization of stratigraphy of Upper Miocene and Pliocene continental deposits of Dnieper-Donets depression. Tectonics and Stratigraphy. iss. 38, p. 91-107. – in Ukrainian

Krasheninnikova O.V., Slenzak Y.E. 1951. Neogene of the Dnepr-Donets depression – Кyiv: Publishing house KSU, 46 p. – in Russian

Lungershausen L.F. 1939. A note on the Poltava stage. Materials on geology and hydrogeology – Кyiv: Publishing house GS USSR. collection 1, p. 61. – in Russian

Moroz S.A., Savron E.B. 1975. Cenozoic seas of the Donetsky basin. Lower Paleogene & Neogene stratigraphy, & Paleogeography – Kiev: Vyscha shkola, 200 p. – in Russian

Ryabokon T.S. 2016. Directions actualizations of stratigraphic scheme of Oligocene deposits of the Northern Black sea region and adjacent part of the Ukrainian shield. Collection of scientific works of the Institute of Geological sciences NAS Ukraine. vol. 9, p. 114-149. – in Ukrainian

Sokolov N.A. 1893. Lower Tertiary deposits in South Russia. Proceeding of the Geological committee. vol. 9, no. 2, 328 p. – in Russian

Stephansky V., Starin D. 2013. Bivalvia of the Middle Sarmatian in demonstrative section from the Gubinikha village (Dnipropetrovsk region, Ukraine). Paleontological review. no. 45, p. 100-114. – in Ukrainian

Stratigraphy of UkrSSR. 1975. Vol. 10. Neogen – Kyiv: Naukova Dumka, 280 p. – in Ukrainian

Stratigraphic schemes of the Phanerozoic formations of Ukraine for geological maps the new generation. Graphic applications. Tables – Kyiv, 1993. – in Russian


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Анистратенко О.Ю. Новые данные по стратиграфии миоценовых отложений в бассейне р. Грузской Еланчик Восточного Приазовья / О.Ю. Анистратенко Ю.В. Вернигорова, В.Ю. Зосимович, И.Л. Князькова, В.А. Коваленко, С.А. Люльева, С.Н. Стрекозов, Ж.В. Чубар // Сучасні напрями української геологічної науки: Зб. наук. пр. ІГН НАН України. 2006. С. 168-181.

 

2. Вернигорова Ю.В. Стратиграфічна схема неогенових відкладів Північного Причорномор’я та прилеглої частини Українського щита / Ю.В. Вернигорова // Геологія та рудоносність України. Дніпропетровськ. 2015. Т. 1, вип. 1. С. 81-124.

 

3. Белокрыс Л.С. Сармат юга УССР / Л.С. Белокрыс // Стратиграфия кайнозоя Северного Причерноморья и Крыма: Сб. науч. тр. Днепропетровск. 1976. С. 3-21.

 

4. Бондар О. Новий вид остракодів роду Loxoconcha із сарматських відкладів Cереднього Придніпров’я / О. Бондар // Палеонтол. зб. 2015. №47. С. 96-100.

 

5. Бондар О.В. Палеоекологія остракод крайових частин середньосарматського моря Середнього Придніпров’я / А.Л. Самійленко // 40 років Палеонтологічному товариству України: Матеріали XXXVIII сесії Палеонтол. тов-ва НАН України. Київ. 2017. С. 142-144.

 

6. Гуров А.В. Геологическое описание Полтавской губернии / А.В. Гуров // Издание Полтавского Земства. Полтава. 1888. 688 с.

 

7. Зосимович В.Ю. Про об’єм полтавської світи Дніпровсько-Донецької западини / В.Ю. Зосимович // Геол. журн. 1973. Т. 33, вип. 6. С. 73-81.

 

8. Зосимович В.Ю. Інгресійна піщано-глинисто-вапнякова товща сармату в межах української частини Субпаратетісу / В.Ю. Зосимович // 40 років Палеонтологічному товариству України: Матеріали XXXVIII сесії Палеонтол. тов-ва НАН України. Київ. 2017. С. 140-142.

 

9. Зосимович В.Ю. Етапи розвитку осадових басейнів Північної України в палеогені / В.Ю. Зосимович, Т.В. Шевченко // Зб. наук. пр. Інституту геол. наук НАН України. Київ. 2014. Т. 7. С. 83-100.

 

10. Зосимович В.Ю. Палеогенові відклади Північноукраїнської палеоседиментаційної провінції / В.Ю. Зосимович, Т.В. Шевченко // Зб. наук. пр. Ін-ту геол. наук НАН України. Київ. 2015. Т. 8. С. 68-121.

 

11. Зосимович В.Ю. Неоген Північно-Східної України / В.Ю. Зосимович, В.Г. Куліченко, Г.І. Малявко, Е.Б. Савронь // Геол. журн. 1975. Т. 35, вип. 4. С.19-27.

 

12. Зосимович В.Ю. Полтавская серия – внутриплатформенная формация позднего олигоцена – миоцена Восточной Европы / В.Ю. Зосимович, В.Г. Куличенко, Э.Б. Савронь // Там же. 1986. Т. 46, №6 (231). С. 45-50.

 

13. Зосимович В.Ю. Про схему стратиграфічного розчленування палеогенових відкладів платформної частини УРСР / В.Ю. Зосимович, М.М. Клюшников, М.Ф. Носовський // Там же. 1963. Т. 23, вип. 6 (93). С. 41-50.

 

14. Зосимович В.Ю. Стратиграфічне положення, вік, седиментаційні особливості та палеогеографія боярської товщі / В.Ю. Зосимович, А.М. Карпенко, О.А. Сіренко, М.М. Циба // Там же. 2006. № 2-3 (316). С. 123-136.

 

15. Иванова Т.А. Oпорный разрез миоценовых отложений юго-восточной части Днепровско-Донецкой впадины (п.г.т. Губиниха) / Т.А. Иванова, И.М. Барг, Е.М. Богданович, О.В. Бондарь, В.Л. Стефанский, А.А. Петренко, М.В. Стефанский, И.Е. Майбога// Палеонтологічні дослідження в Україні: історія, сучасний стан та перспективи: Зб. наук. пр. ІГН НАН України. К.: Нора-принт. 2007. С. 306-315.

 

16. Карпенко А.М. Оптимізована стратиграфічна схема неогенових відкладів Північноукраїнської палеоседиментаційної провінції / А.М. Карпенко // Геофорум-2017: Матеріали ІV Міжнародного геологічного форуму «Актуальні проблеми та перспективи розвитку геології: наука й виробництво», присвяченого 60-річчю УкрДГРІ. Київ: УкрДГРІ. 2017. С. 168-171.

 

17. Карпенко А.М. Застосування системного палеогеографічного підходу для уточнення стратиграфії верхньоміоцен-пліоценових континентальних відкладів Дніпровсько-Донецької западини / А.М. Карпенко // Тектоніка і стратиграфія. 2011. Вип. 38. С. 91-107.

 

18. Крашенинникова О.В. Неоген Днепровско-Донецкой впадины / О.В. Крашенинникова, И.Е.Слензак. Киев: Изд-во Киев. гос. ун-та. 1951. 46 с.

 

19. Лунгерсгаузен Л.Ф. Заметка о полтавском ярусе / Л.Ф. Лунгерсгаузен // Материалы по геологии и гидрогеологии. Сб. 1. Киев: Изд-во геол. упр. УССР. 1939. С. 61.

 

20. Мороз С.А. Кайнозойские моря Донбасса. Стратиграфия и палеогеография нижнего палеогена и неогена / С.А. Мороз, Э.Б. Савронь. Киев: Вища школа. 1975. 200 с.

 

21. Рябоконь Т.С. Напрями актуалізації стратиграфічної схеми олігоценових відкладів Північного Причорномор’я та прилеглої частини Українського щита // Зб. наук. пр. Ін-ту геол. наук НАН України. Київ. 2016. Т. 9. С. 114-149.

 

22. Соколов Н.А. Нижнетретичные отложения Южной России / Н.А. Соколов // Тр. Геол. ком. 1893. Т. 9, № 2. 329 с.

 

23. Стефанський В. Двостулкові молюски опорного розрізу середнього сармату смт Губиниха (Дніпропетровська обл., Україна) / В. Стефанський, Д. Старін // Палеонтол. зб. 2013. № 45. С. 108-114.

 

24. Стратиграфія УРСР. Т. 10. Неоген. Київ: Наук. думка. 1975. 280 с.

 

25. Стратиграфическая схема фанерозойских образований Украины для геологических карт нового поколения. Графические приложения. Таблицы. Киев. 1993.