DOI: https://doi.org/10.30836/igs.0375-7773.2017.147554

ГЕОДИНАМІКА ДНІПРОВСЬКОГО БУРОВУГІЛЬНОГО БАСЕЙНУ

N.V. Vergelska

Анотація


Диференційовані рухи блоків Українського щита (УЩ) та прояв тектоно-магматичної активності в юрі й палеоцені створили палеогеографічні передумови для торфонакопичення, а згодом і вуглеутворення. Залежно від геологічної структури, де відбувається накопичення, перетворення та поховання органічної речовини, інтенсивності рухів, кількості рослинного матеріалу, обводнення території утворюються різні типи м’якого бурого вугілля (1Б). Процеси простежено на буровугільних товщах Дніпробасу, на прикладі Олександрійського буровугільного району. Таким чином, накопичення та утворення родовищ бурого вугілля в Дніпровському басейні є регіональним геологічним процесом, характерним для інших вугільних басейнів в аналогічних структурах.
Умови інтенсивного накопичення торфу регулювалися контрастним рельєфом, що спричиняло ерозію підняття й седиментації в депресіях, які сприяли збереженню та похованню органічної речовини. Взаємодія ендогенних і екзогенних процесів є надзвичайною передумовою для формування вугільних родовищ. Зазвичай ендогенні процеси (глибинна енергія та речовина) не беруться до уваги в дослідженнях вугільної геології.


Ключові слова


буре вугілля; геодинаміка; Дніпровський буровугільний басейн; Український щит

Повний текст:

PDF

Посилання


Vergelska N.V. 2006. An impact of subsoil energy onto formation of brown coal deposits of the Dniprobas. Shevchenko KNU Bulletin. P. 191-194. – in Ukrainian

Radzivill A.Ya., Guridov S.A., Samarin M.A. et al. 1987. Dnieper brown coal basin – Kiev: Naukova Dumka Press, 328 p. – in Russian

Nesterenko P.G. 1963. Regularities of coal formation in the Dnieper brown coal basin – Moscow, 210 p. – in Russian

Lichkov B.L. 1959. Some new data on relief and tectonics of the Ukrainian crystalline belt. News Ukr. Geol. Commission. no. 5, p. 6-14. – in Russian

Maydanovich I.A., Radzivill A.Ya. 1984.Tectonic peculiarities of Ukraine’s coal basins – Kiev: Naukova Dumka Press, 120 p. – in Russian

Radzivill A.Ya. 1994. Carbonic formations and tectonimagmatic structures of Ukraine – Kiev: Naukova Dumka Press, 173 p. – in Russian


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Вергельська Н.В. Вплив енергетики надр на формування буровугільних покладів Дніпробасу // Віс. КНУ ім. Т. Шевченка: ВПЦ “Київський Університет”. 2006. – С. 191-194.

 

2. Днепровский буроугольный бассейн / Радзивилл А.Я., Гуридов С.А., Самарин М.А. и др. – К.: Наукова думка. 1987. – 328 с.

 

3. Закономерности угленакопления на территории Днепровского буроугольного бассейна / Под ред. П.Г. Нестеренко. – М.: Госнаучтехиздат литературы по горному делу. 1963. – 210 с.

 

4. Личков Б.Л. Некоторые данные о рельефе и тектонике кристаллических пород Украинской кристаллической полосы // Изв. Укр. Геол. Комис. – 1959. – С. 6-14.

 

5. Майданович И.А., Радзивилл А.Я. Особенности тектоники угольных бассейнов Украины.– К.: Наук. думка. 1984. – 120 с.

 

6. Радзивилл А.Я. Углеродистые формации и тектоно-магматические структуры Украины. Киев: Наук. думка. 1994. – 173 с.