DOI: https://doi.org/10.30836/igs.0375-7773.2017.147553

ГЕОЛОГО-ГЕОХІМІЧНІ ЧИННИКИ ПАРАГЕНЕЗУ ВУГЛЕВОДНЕВОВМІЩУВАЛЬНИХ І ВУГЛЕНОСНИХ ФОРМАЦІЙ

M.I. Yevdoshchuk, T.M. Galko, H.M. Bondar

Анотація


Розглянуто проблему парагенезису вугільних і вуглегазових формацій, ґрунтуючись на уявленнях про широкомасштабний вплив на осадові товщі енергетично насичених надглибинних флюїдів. Парагенезис передбачає закономірне спільне розміщення генетично пов’язаних між собою мінералів. Здебільшого нафту й вугілля на спільних площах не розробляють. Водночас це свідчить про те, що глибинні вуглеводні, виливаючись на денну поверхню, блокують процеси окиснювання в болотах і озерах. Під час міграції в осадовій товщі вони безпосередньо входять до складу торфу, вугілля, сапропелю, горючих сланців тощо.
Найсуттєвішим чинником впливу в генезисі родовищ вуглецевовмісних корисних копалин (нафти, газу, вугілля, горючих сланців тощо), які мають спільне джерело для формування кінцевого продукту, є геолого-геохімічний, що однозначно вказує на генетичний зв’язок кінцевого продукту з геодинамічними особливостями розвитку осадових басейнів і окремих товщ у його межах унаслідок дії теплової енергії, термобаричних, флюїдодинамічних глибинних коромантійних високоенергетичних флюїдних потоків і механізмів їхньої взаємодії з літосферними субстратами як відображення процесу розвантаження в земній корі мантійних вуглеводневих систем.


Ключові слова


парагенез; нафта; газ; вугілля; горючі сланці; осадові басейни

Повний текст:

PDF

Посилання


Kusov B.R. 2010. Coal formation. The new insights at the known facts. Domestic geology, no. 3, p. 76-80. – in Russian

Botneva T.A., Eremenko N.A., Nechaeva O.L. 1999. On the oil deposit formation due to the receipt of hydrocarbon fluids supply from various sources. Geology of oil and gas. no. 1-2, p. 39-43. – in Russian

Yakubiants T.A. 1988. Morphostructural analysis of coal deposits – Moscow: Nedra, 126 p. – in Russian

Khasanov R.R., Kizilstein L.Ya., Gafurov Sh.Z. 2001. Petrographic types of Visean coals in the Kamsky basin. Atlas – Kazan: Kazan University, 176 p. – in Russian

Gradzinsky R. 1980. Sedimentology. Moskva: Nedra, 640 p. – in Russian

Coal base of Russia. 2004. The main regularities of coal formation and coal deposition on the territory of Russia. Moskva: Geoinformmark, Volume VI, 779 p. – in Russian

Gavrilov V.P. 2008. Possible mechanisms of natural reserves replenishment at oil and gas fields. Geology of oil and gas. no. 1, p. 56-64. – in Russian

Rosly I.S. 2003. Geodynamic, structural-tectonic and lithologic-stratigraphic control of oil and gas deposits formation and location in the Dnieper-Donets basin. Genesis of oil and gas. p. 275-277. – in Russian

Larin V.N. 1980. Hypothesis of the initially hydride Earth. – Moskva: Nedra, 216 p. – in Russian

Bardin O.O., Bardina O.O. 2003. The scientific work "Estimation of juvenile hydrogen reserves in the core of the earth, grounding the mechanism of its accumulation at the stage of accretion, the mechanism of migration at the stage of oil and gas formation and extraction technology". Certificate of the State Department of Intellectual Property on the registration of copyright. no. 7729, 18 p. – in Ukrainian

Chebanenko I.I., Evdoshchuk N.I., Klochko V.P., Tokovenko V.S. 2008. Sedimentary-inorganic theory of oil and gas fields formation. Geology of oil and gas. no. 5, p. 50-52. – in Russian

Shnyukov E.F., Gozhyk P.F., Krajushkin V.A., Klochko V.P. 2007. Three steps from the submarine gas hydrate production. Geology and minerals of the World Ocean. no. 1, p. 32-51. – in Russian

Kusov B.R. 2010. Genesis of certain carbon minerals (from methane to diamond) – Vladikavkaz: IPO SOIGSI, 164 p. – in Russian


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Кусов Б.Р. Углеобразование. Новый взгляд на известные факты // Отечественная геология. 2010. № 3. С. 76-80.

 

2. Ботнева Т.А., Еременко Н.А., Нечаева О.Л. О формировании нефтяной залежи за счет поступления углеводородных флюидов из разных источников // Геология нефти и газа. 1999. № 1-2. С. 39-43.

 

3. Якубянц Т.А. Морфоструктурный анализ угольных залежей. М.: Недра. 1988. 126 с.

 

4. Хасанов Р.Р., Кизильштейн Л.Я., Гафуров Ш.З. и др. Петрографические типы визейских углей Камского бассейна. Атлас. Казань: Казанский ун-т. 2001. 176 с.

 

5. Градзиньский Р. Седиментология. М. : Недра. 1980. 640 с.

 

6. Угольная база России. Том VI. Основные закономерности углеобразования и размещения угленосности на территории России. М.: Геоинформмарк. 2004. 779 с.

 

7. Гаврилов В.П. Возможные механизмы естественного восполнения запасов на нефтяных и газовых месторождениях // Геология нефти и газа. 2008. № 1. С. 56-64.

 

8. Рослый И.С. Геодинамический, структурно-тектонический и литолого-стратиграфический контроль образования и размещения залежей нефти и газа в Днепровско-Донецкой впадине // Генезис нефти и газа. 2003. С. 275-277.

 

9. Ларин В.Н. Гипотеза изначально гидридной Земли. М.: Недра. 1980. 216 с.

 

10. Бардін О.О., Бардіна О.О. Науковий твір «Оцінка запасів ювенільного водню у ядрі Землі, обґрунтування механізму його акумуляції на етапі акреції, механізму міграції на етапі нафтогазоутворення і технології видобутку» / Свідоцтво Державного департаменту інтелектуальної власності про реєстрацію авторського права № 7729 від 09.06.2003 р. 18 с.

 

11. Чебаненко И.И., Евдощук Н.И., Клочко В.П., Токовенко В.С. Осадочно-неорганическая теория формирования нефтяных и газовых месторождений // Геология нефти и газа. 2008. № 5. С. 50-52.

 

12. Шнюков Е.Ф., Гожик П.Ф., Краюшкин В.А., Клочко В.П. В трех шагах от субмаринной добычи газогидратов // Геология и полезные ископаемые Мирового океана. 2007. № 1. С. 32-51.

 

13. Кусов Б.Р. Генезис некоторых углеродсодержащих полезных ископаемых (от метана до алмаза). Владикавказ: ИПО СОИГСИ. 2010. 164 с.