DOI: https://doi.org/10.30836/igs.0375-7773.2017.147550

АНАЛІЗ РЕГМАТИЧНИХ СІТОК РОЗЛОМІВ ДОКЕМБРІЙСЬКОГО ФУНДАМЕНТУ УКРАЇНСЬКОГО ЩИТА

B.О. Zankevich

Анотація


Структурні ансамблі розломів геологічних карт докембрію Українського щита, «стаціонарні» максимуми азимутальних діаграм розломів діагональної і ортогональної систем зіставлені з відомими ортогональними схемами регматичних сіток розломів щита К.Ф. Тяпкіна, з ієрархічною схемою розломів-здвигів Д. Муді – М. Хілла, з діаграмами структур моделей здвигу С.C. Стоянова.

Ключові слова


регмагенез; розломи; розломні зони; здвиги; тектоніка; Український щит

Повний текст:

PDF (Русский)

Посилання


Zankevich B.A. 2000. The role of deep faults in the formation of structures gold-ore regions Naddniprianshchyna. Geochemіstry and ekologіya. iss. 2, p. 68-83. – in Russian

Zankevich B.A. 2002. Structure- tectonophysical ore-control factors of Krivoy Rog-Kremenchug irone-ore zone of USh. Geochemіstry and ekologіya. iss. 5/6, p. 265-276. – in Russian

Zankevich B.O. 2004. Structure criteria protoaktivіzastіon Middlepridnіprovsky block of Ukrayinianshield. News KNUTSH. Geology. no. 31/32, p. 44-47. – in Ukrainian

Zankevich B.A. 2005а. Structure-tectonophysical factors of metallogenic analysis in regions and zones of Ush. Geochemіstry and ore formation. no. 23, p. 36-44. – in Russian

Zankevich B.A. 2005б. Geodinamіc and fault tectonіcs for start-stadia formastion Dnіprovsko-Donetsky rift. Energetic of Earth and geological and ekologіcal within, science-practice practicality. Кyiv, p. 155-160. – in Ukrainian

Zankevich B.A. 2005в. Regularities of tectonic development of Krivoy Rog-Kremenchug zone of Ukrainian shield. Tectonics, metallogeny, mineral resources. iss. 11/1, p. 78-90. – in Russian

Zankevich B.A., Melnichenko T.A., Shafranska N.V. 2009. Inheritance structural plans of the north-western shelf of Black Sea. Geology and Mineral Resources of the World Ocean. no. 1, p. 52-62. – in Russian

Zankevich B.O., Mihalchenko І.І., Shafranska N.V. 2010. Structural location of metasomatit an dykes of Newukrainian granіt massif of Ukrainian Shield. Geologіcal jornal. no. 4, p. 80-87. – in Ukrainian

Zankevich B.O., Mihalchenko І.І., Shafranska N.V. 2011. Structural location metasomatit bodies of Novokonstantinovska ore field of Newukrainian massif of Ukrainian Shield. Science works DNTU. "Maine-geologіcal." iss. 15 (192), p. 153-161. – in Ukrainian

Zankevich B.A., Nozhenko A.V., Shafranskaya N.V. 2008. Tectonic and magmatic protoaktivation and structural factors of localization uranium for Kirovograd block of Ukrainian Shield / Evolutіon of precembrіan granіt and mineral resources have given energetic Earth by tectonic-magmatic activation etaps. UkrDGRІ, Кyiv, p. 183-190. – in Russian

Zankevich B.A., Tokovenko V.S., Trohimenko G.L., Shafranska N.V. 2007. The structure of first prospects of gas-oil shaft Andrusov of Black Sea depression. Geology and Mineral Resources of World Ocean. no. 4, p. 35-43. – in Ukrainian

Zankevich B.A., Shafranskaya N.V. 2009. Teсtonic position of the zone of gas torches north-western part of Black Sea. Geology and Mineral Resources of World Ocean. no. 3, p. 35-54. – in Russian

Zankevich B.O., Shafranska N.V. 2012. Structure minds lokalіzation uranium-bearing albіtit (on the butts Kіrovogradsky zone of USh). Geochemіstry and ore formation. iss. 31/32, p. 127-135. – in Ukrainian

Zankevich B.A., Shafranskaya N.V. 2012. Regularities of lateral disposition of fault zones of Ukrainian Shield: map data analysis. Tectonіc and stratigraphy. iss. 39, p. 9-20. – in Russian

Rastsvetaev L.M. 1987. Paragenetic method of structural analysis of the disjunctive tectonic disturbances. Problems of structural geology and physics of tectonic processes. GIn AS USSR, p. 173-275. – in Russian

Stojanov S. 1977. Mechanics of formation of fault zons. Nedra, Moskva, 144 p. – in Russian

Tyapkin K.F.,Gontarenko V.N. 1990. Fault systems within of Ukrainian shield. Кyiv, 184 р. – in Russian

Chebanenko I.I. 1963. Basis regularities of fault tectonic of Earth crust. Kyiv, 156 p. – in Russian

Mudi J. D., Hill M.J. 1956. Wrench–fault tectonics // Bulletin of the Geological Society of America. no. 67, p. 1207-1246.

Zankevich B., Shafranska N. 2010. On the problem of correlation between the faults of Ukrainian Shield and mantle fault zones. Geophysical journal. no. 4, p. 212-213.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Занкевич Б.А. Роль глубинных разломов в формировании структур золоторудних районов Приднепровья // Геохімія та екологія. 2000. Вип. 2. С. 68-83.

 

2. Занкевич Б.А. Структурно-тектонофизические рудоконтролирующие факторы Криворожско-Кременчугской железорудной зоны УЩ // Геохімія та екологія. 2002. Вип. 5/6. С. 265-276.

 

3. Занкевич Б.О. Структурні критерії протоактивізації Середньопридніпровського блока Українського щита // Вісник КНУТШ. Геологія. 2004. № 31/32. С. 44-47.

 

4. Занкевич Б.А. Структурно-тектонофизические факторы металлогенического анализа // Геохімія та рудоутворення. 2005а. №23. С. 36-44.

 

5. Занкевич Б.А. Геодинаміка і розломна тектоніка етапу закладання Дніпровсько-Донецького рифту // Зб. Енергетика Землі і її геолого-екологічні прояви, науково-практичне використання. К.: 2005б. С.155-160.

 

6. Занкевич Б.А. Закономерности тектонического развития Криворожско-Кременчугской зоны Украинского щита // Тектоника, минерагения, минеральные ресурсы. 2005в. Вып.11. Т.1. С. 78-90.

 

7. Занкевич Б.А. Мельниченко Т.А., Шафранская Н.В. Унаследование структурных планов северо-западного шельфа Черного моря // Геология и полезные ископаемые мирового океана. 2009. №1. С. 52-62.

 

8. Занкевич Б.О. Михальченко І.І., Шафранська Н.В. Структурна позиція метасоматитів і дайок Новоукраїнського гранітоїдного масиву Українського щита // Геологічний журнал. 2010. №4. С. 80-87.

 

9. Занкевич Б.О. Михальченко І.І., Шафранська Н.В. Структурна позиція тіл метасоматитів Новокостянтинівського рудного поля Новоукраїнського масиву УЩ // Зб. Донецького національного технічного університету. Серія «Гірничо-геологічна». 2011. Вип. 15(192). С. 153-161.

 

10. Занкевич Б.А. Ноженко А.В., Шафранская Н.В. Тектоно-магматическая протоактивизация и структурные факторы локализации урана Кировоградского блока Украинского щита // Еволюція докембрійських гранітоїдів і пов’язаних з ними корисних копалин у зв’язку з енергетикою землі і етапами її тектоно-магматичної активізації. Зб. УкрДГРІ. Київ. 2008. С. 183-190.

 

11. Занкевич Б.О. Токовенко В.С., Трохименко Г.Л., Шафранська Н.В. Структура й перспективи ВВ-носності валу Андрусова Чорноморської западини // Геология и полезные ископаемые мирового океана. 2007. №4. С. 35-43.

 

12. Занкевич Б.А. Шафранская Н.В. Тектоническая позиция зоны газовых факелов северо-западной части Черного моря // Геология и полезные ископаемые мирового океана. 2009. №3. С. 35-54.

 

13. Занкевич Б.О. Шафранська Н.В. Структурні умови локалізації ураноносних альбітитів (на прикладах Кіровоградської зони УЩ) // Геохімія та рудоутворення. 2012а. Вип. 31/32. С. 127-135.

 

14. Занкевич Б.А. Шафранская Н.В. Закономерности латеральной диспозиции разломных зон Украинского щита: анализ картографических данных // Тектоніка і стратиграфія. 2012б. Вип. 39. С. 9-20.

 

15. Расцветаев Л.М. Парагенетический метод структурного анализа дизъюнктивных тектонических нарушений // Проблемы структурной геологии и физики тектонических процессов. ГИН АН СССР. 1987. С. 173-275.

 

16. Стоянов С.С. Механизм формирования разрывных зон. М.: Недра. 1977. 144 с.

 

17. Тяпкин К.Ф., Гонтаренко В.Н. Системы разломов Украинского щита. К.: Наукова думка. 1990. 184 с.

 

18. Чебаненко И.И. Основные закономерности разломной тектоники земной коры. К.: 1963. 156 с.

 

19. Mudi J. D., Hill M.J. Wrench–fault tectonics // Bulletin of the Geological Society of America. 1956. Vol.67. P. 1207-1246.

 

20. Zankevich B., Shafranska N. On the problem of correlation between the faults of Ukrainian Shield and mantle fault zones // Geophysical journal. 2010. №4. P. 212-213.