DOI: https://doi.org/10.30836/igs.0375-7773.2016.108288

ГАЗОНОСНІСТЬ СЕРЕДНЬОЮРСЬКИХ ВУГЛЕНОСНИХ МАСИВІВ ГІРСЬКОГО КРИМУ

N.V. Vergelska

Анотація


Для всіх етапів тектогенезу характерна зближеність тектоно-магматичних подій і органогенного седименто- та літогенезу в часі і просторі. Вугленосні відклади Гірського Криму пов’язані із зонами зчленування структур та зонами проявів тектоно-магматичних процесів. Визначені якісні показники газу дають можливість стверджувати про наявність сучасного підтоку із глибших горизонтів у вугільні пласти, а також у вміщуючі їх породи. 

 


Ключові слова


тектоно-магматичні події; вугільно-вуглеводневі формації; осадова товща; вуглеутворення в Гірському Криму

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Valyaev B.M. 2012. Hydrocarbon degassing Earth and geotectonic origin of oil and gas (Recognition and Development of ideas Kropotkina PN). Degassing Earth and geotectonic. Moskva: GEOS - p. 20-42.

Vergelska N.V. 2012. Appication of coal geology knowledge to prospect hydrocarbon fields offshore the Crimea. Proceedings of the X Intern. Conf. "Azov-Black Sea ground study of geodynamics and flyuyidodynamiky formation of oil and gas", "Crimea–2012", Simferopol. - p. 246-248.

Vergelska N.V., Kitchka A.A.. 2013. Middle jurassic coal-bearing formation of the Motaius Crimea as a potential source rock offshore Ukraine. Proceedings of the IV International scientific and technical conference "Geology and hydrocarbon potential of the Balkan-Black Sea region" 11 - 15 September 2013, Varna, Bulgaria – С. 124 – 129.

Radzivill A.Ya., Shulga V.F., Ivanova A.V., Machulina S.O., Vergelska N.V., Aleksandrova A.V., Zaytseva L.B. 2012. Stages of the formation of coal-bearing formations in geological structures Ukraine. Кyev. LAT&K. 215 p.

Vergelska N. 2011. Features coal-bearing of the Mountain Crimea. XXXIV Sympozjum Naukowy Geologia Formacji Węglonośnych Polski 13 - 14 kwietnia, 2011, Krakov. Polska. – р. 43 -47.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Валяев Б.М. Углеводородная дегазация Земли, геотектоника и происходжение нефти и газа (признание и развитие идей П.Н. Кропоткина) / Б.М. Валяев // Дегазация Земли и геотектоника. – М.: ГЕОС, 2012. – С. 20-42.

 

Вергельська Н.В. Використання геології вугільних родовищ Криму для прогнозу вуглеводневих покладів акваторії / Н.В. Вергельська // Зб. доп. Х Міжнар. конф. «Азово-Чорноморський полігон вивчення геодинаміки і флюїдодинаміки формування покладів нафти та газу», «Крим-2012», Сімферополь, 2012. – С. 246-248.

 

Вергельская Н.В. Среднеюрская угленосная формация Горного Крыма как потенциальный источник углеводородов в Черноморском басейне / Н.В. Вергельская, А.А. Кичка // Proceedings of the IV International scientific and technical conference "Geology and hydrocarbon potential of the Balkan-Black Sea region" 11 - 15 September 2013, Varna, Bulgaria. 2013. – С. 124 – 129.

 

Етапи утворення вугленосних формацій в геологічних структурах України / А.Я. Радзівілл, В.Ф. Шульга, А.В. Іванова, С.О. Мачуліна, Н.В. Вергельська, А.В. Алeксандрова, Л.Б. Зайцева– К.: LAT&K, 2012. – 215 с.

 

Vergelska N. Features coal-bearing of the Mountain Crimea /N. Vergelska // XXXIV Sympozjum Naukowy Geologia Formacji Węglonośnych Polski 13 - 14 kwietnia, 2011. Krakov. Polska. 2011. – р.43 -47.