DOI: https://doi.org/10.30836/igs.0375-7773.2016.108283

ГЕОЛОГІЧНІ КРИТЕРІЇ ПРОГНОЗУВАННЯ ГАЗОНОСНОCТІ ЛОКАЛЬНИХ ТЕХНОГЕННИХ ОБ’ЄКТІВ ЛЬВІВСЬКО-ВОЛИНСЬКОГО БАСЕЙНУ

M. I. Yevdoshchuk, H.A. Liventseva

Анотація


Подано визначення перспектив використання вуглегазоносних техногенних систем відпрацьованих вуглепородних масивів та вугільних товщ Львівсько-Волинського басейну за встановленими геологічними критеріями; визначено геологічні передумови формування техногенних газових резервуарів і колекторів з покращеними фільтраційними властивостями; за критеріями ранжування техногенних систем Львівсько-Волинського басейну визначено шість конкретних локальних об’єктів. 

 


Ключові слова


Львівсько-Волинський басейн; техногенний (новоутворений) колектор; локальний техногенний об’єкт; вугільний масив

Повний текст:

PDF

Посилання


Environmental safety of coal deposits in Ukraine / [G.I. Rudko, O.I. Bondar, Ye. O. Yakovlev et al.]. – K .: Publishing House "Bukrek", 2016. – 608 p. - (GCS Ukraine).

Energy-resource component of Ukraine / [S. O. Dovgyi, M.I. Yevdoshchuk, M.M. Korzhnyev et al.]. – K.: NIKA Center, 2010. – 263 p.

Yevdoshchuk M.I. Resource support hydrocarbon Ukraine production by of little sizes deposits / M.I. Yevdoshchuk. – K. .: Science. opinion, 1997. – 278 p. – (State Committee of Ukraine on geology and subsoil use).

Liventseva H.A. Hydrogeological features of coal rock massif Lviv-Volyn basin / GA Liventseva // Current problems of hydrogeology materials. Conf. – Kharkiv, 2015. – P. 43-45.

Liventseva H.A Features of geological structure and prospects of further development of the Lviv-Volyn basin / GA Liventseva. // Geological Journal. – 2015. – № 1 (350). – P. 35-44.

Yurova M.P. Prospects and possibilities of using coal methane as an unconventional energy source / M.P. Yurova // Georesources – 2016. – T. 18. № 4. Part 2. – P. 319-324.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Екологічна безпека вугільних родовищ України / [Г.І. Рудько, О.І. Бондар, Є.О. Яковлєв та ін.]. – К.: Видавничий дім «Букрек», 2016. – 608 с. – (ДКЗ України).

 

Енергетично-ресурсна складова розвитку України / [С.О. Довгий, М.І. Євдощук, М.М. Коржнєв та ін.]. – К.: НІКА-Центр, 2010. – 263 с.

 

Євдощук М.І. Ресурсне забезпечення видобутку вуглеводнів України за рахунок малорозмірних родовищ / М.І. Євдощук. – К.: Наук. думка, 1997. – 278 с. – (Державний комітет України по геології і використанню надр).

 

Лівенцева Г.А. Гідрогеологічні особливості вуглепородних масивів Львівсько-Волинського басейну / Г. А. Лівенцева // Актуальні проблеми гідрогеології: матеріали. конф. – Харків, 2015. – С. 43-45.

 

Лівенцева Г.А. Особливості геологічної будови та перспективи подальшого освоєння Львівсько-Волинського басейну / Г.А. Лівенцева. // Геологічний журнал. – 2015. – № 1 (350). – С. 35-44.

 

Юрова М.П. Перспективы и возможности использования угольного метана как нетрадиционного источника энергии / М.П. Юрова // Георесурсы. – 2016. – Т. 18. № 4. Ч. 2. – С. 319-324.